Iwona Ratajczak - administrator strony, tel. 782 662 225, e-mail: iwonaratajczak1@wp.pl
W DNIACH 18-19.09.br NASZĄ SZKOŁĘ ODWIEDZI FOTOGRAF !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
poniedziałek, 15 września 2014 17:20
 

 
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZAPRASZA ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
poniedziałek, 08 września 2014 17:01


 
 
ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH PODCZAS MISJI ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
piątek, 05 września 2014 17:43


 
 
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
wtorek, 02 września 2014 18:53

Wczoraj, 01.09.br dla 4,7 miliona uczniów i 668 tys. nauczycieli rozpoczął się nowy rok szkolny 2014/2015. Jak szacuje MEN, ok. 550 tys. uczniów rozpoczęło naukę w I klasach szkół podsta- wowych, wśród nich jest ponad 190 tys. sześciolatków. W województwie pomorskim naukę rozpoczęło 298.118 uczniów, blisko 34 tys. dzieci, w tym 11 tys. sześciolatków, po raz pierwszy zasiadło w szkolnej ławie. Są to dzieci urodzone w okresie 01.01-30.06.2008r., dzieci urodzone w drugiej połowie 2008r., czyli od 01.07-31.12.br pójdą obowiązkowo do szkoły dopiero za rok… we wrześniu 2015r. wraz z wszystkimi dziećmi sześcioletnimi urodzonymi w 2009 r. Od nowego roku szkolnego pierwszoklasiści będą korzystać z jednego darmowego elementarza… „do szkół dostarczono już 38 tysięcy sztuk podręcznika” – informuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbyła się 1 września w Zespole Szkolno-Przedszkol- nym w Borkowie.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się także w Zespole Szkół w Choczewie, w którym wzięli m.in. udział: Wiesław GĘBKA – Wójt Gminy Choczewo, Bronisław NOWAK – Przewodniczący Rady Gminy Choczewo, Andrzej SOBOŃ - Dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, księża, zaproszeni goście oraz dzieci i młodzież gimnazjal- na wraz z rodzicami. Poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości oraz list Ministra Edukacji Narodowej – Joanny Kluzik-Rostkowskiej do dyrektorów szkół i przedszkoli !

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
piątek, 22 sierpnia 2014 08:24
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
 w dn.
01.09.2014r. (poniedziałek) o godz. 9:00


Msza Św. dla wszystkich uczniów w kościele parafialnym w Choczewie
o godz. 8:00

Przyjazdy autobusami PKS Wejherowo
zgodnie z rozkładem

Apel inauguracyjny
o godz. 9.00 na boisku szkolnym


Planowane odwozy we wszystkich kierunkach
o godz. 10:15
 
 
WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
piątek, 22 sierpnia 2014 07:48

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach II, III lub VI szkoły podsta- wowej, w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjaln- ych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Istotną zmianą w realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. jest fakt, że wprowadzono nowe grupy uczniów uprawnionych do otrzymania podręczników w ramach programu. Są to uczniowie:
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje także zakup materiałów edukacyjnych. Przez materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną oz niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym rozumieć należy w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkol- nej, które są wykorzystywaneo  przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów. Jednocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnospraw- ności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinanso- wania do zakupu materiałów edukacyjnych, pod warunkiem, że uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Podkreślić należy, że dla uczniów z wszystkich klas objętych programem, ubiegających się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego, w 2014 r. wprowadzono jednolite kryterium uprawniające do otrzymania pomocy, które wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. Więcej informacji na temat dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” oraz wysokości dofinansowania na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl.

Termin składania wniosków: od 25 sierpnia 2014 r. do 05 września 2014 r. w szkole, w której uczeń rozpoczyna naukę w roku szkolnym 2014/2015 !!!

 
RADA PEDAGOGICZNA !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
sobota, 16 sierpnia 2014 12:19


25 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
wtorek, 24 czerwca 2014 19:24
 
PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
czwartek, 17 lipca 2014 19:04


 
 
TERENOWE ZAJĘCIA Z WORLEY PARSONS DLA GIMNAZJALISTÓW ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
środa, 09 lipca 2014 18:19

WorleyParsons w ramach umowy z PGE EJ 1 sp. z o.o. na prowadzenie badań środowiskowych i lokalizacyjnych zorganizowała zajęcia, które pozwalają uczniom z gmin Krokowa, Gniewino i Choczewo poznać proces inwentaryzacji środowiska. Przez ostatnie dwa miesiące firma Worley- Parsons prowadziła program edukacyjny dla młodzieży z gmin Krokowa, Gniewino i Choczewo. Ostatnie zajęcia tegorocznej serii, odbyły się 16.06.br a ich tematem była inwentaryzacja środowiska, która jest elementem badań środowiskowych poprzedzających przygotowania do budowy elektrowni jądrowej.

Prowadzący zajęcia tłumaczyli uczniom sposób prowadzenia badań środowiskowych. Zajęcia organizowane były w taki sposób, by dzieci mogły same obserwować i odnajdywać ciekawe gatunki, które często żyją niemal za progiem ich własnego domu. Uczniowie mieli do dyspozycji profesjonalne wyposażenie do badań terenowych – czerpaki entomologiczne, lornetki, słoiki z lupą. Każde schwytane stworzenie, całe i zdrowe było potem wypuszczane na wolność. Przedtem jednak zostało dokładnie obejrzane i rozpoznane. Zajęcia te miały nie tylko formę zabawy, ale także konkursu. Wygrywała grupa, która zebrała najwięcej rzadkich gatunków. Organizatorzy zajęć mieli wiele satysfakcji widząc młodych ludzi tak zainteresowanych środowiskiem. Ochrona środowiska to jeden z głównych celów WorleyParsons, więc we wszystkich swoich działaniach kieruje się najlepszymi praktykami, które jako firma budował na swoich międzynarodowych doświadczeniach, zawsze działając zgodnie z prawem i przepisami chroniącymi środowisko.

WorleyParsons jest firmą z ponad pięćdziesięcioletnim międzynarodowym doświadczeniem w zakresie realizacji projektów w sektorze jądrowym. Spółka prowadziła projekty m.in. w Bułgarii, Rosji, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Egipcie, Afryce Południowej, Kanadzie, Meksyku, Armenii i USA. Jako światowy lider w zakresie usług inżynieryjnych dla sektora jądrowego zdobył bogate doświadczenie wpierając duże projekty budowy nowych instalacji jądrowych. Jedno z ostatnich przedsięwzięć realizowanych przez WorleyParsons to projekt, którego celem jest uzasadnienie wyboru lokalizacji, szczególnie pod względem bezpieczeństwa, a także badania środowiska na potrzeby budowy elektrowni jądrowej Akkuyu, w Turcji (Kamila Dettlaff - Site Technical Assistant, WorleyParsons)


 
 
BEZPIECZNE WAKACJE ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
piątek, 27 czerwca 2014 17:12


 
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KLAS III GIMNAZJUM ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
czwartek, 03 lipca 2014 18:47


 
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
czwartek, 03 lipca 2014 18:42
 
 
„SOBÓTKOWY” BIWAK GIMNAZJALISTÓW ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
wtorek, 01 lipca 2014 18:43

W dn. 24-25.06.br klasy pierwsze naszego gimnazjum pod opieką swoich wychowawczyń: p. H. Soboń, M. Kobieli, B. Cholki oraz p. N. Kowalewskiej-Jażdżewskiej i M. Radziejewskiego, zorga- nizowały biwak. Program był bardzo ciekawy i napięty. Pierwszego dnia zakwaterowaliśmy się w sali gimnastycznej naszej szkoły i następnie udaliśmy się nad morze w Lubiatowie. Na plaży rozpoczęliśmy wspólną zabawę od konkursu na najbardziej okazałą rzeźbę egipską. Pierwszy biwak w październiku pomógł nam się dobrze zintegrować, dzięki czemu młodzież chciała współpracować w pomieszanych grupach. Wygrały dwie rzeźby: sfinks i mumia faraona. Potem rywalizowaliśmy ze sobą w konkurencjach sportowych. Po powrocie do szkoły rozpoczęliśmy przygotowania do nocy świętojańskiej. Chłopcy przygotowywali ognisko, a dziewczyny plotły wianki, które później rzucaliśmy na jezioro. Wszyscy przygotowali też niespodziankę dla Michaliny, która obchodziła 14 urodziny. Następnego dnia, wczesnym rankiem wyruszyliśmy nad Jezioro Choczewskie, gdzie odbyliśmy dość intensywną gimnastykę poranną. Pogoda i dobry humor nas nie opuszczał. Pełni wrażeń i już w wakacyjnym nastroju powróciliśmy do domu (uczniowie klas pierwszych gimnazjum)
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WAKACJI… OKIEM POLICJANTA ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
wtorek, 01 lipca 2014 18:12

W dn. 23.06.br w ramach działań profilaktycznych na terenie naszej szkoły odbyło się kolejne spotkanie z funkcjonariuszem Posterunku Policji w Gniewinie - Panem Marcinem Romankiem. Dotyczyło ono szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas wakacji uczniów szkoły podstawowej, w tym naszych maluszków z zerówki oraz uczniów gimnazjum. Na zakończenie, wszyscy uczniowie klas 0-V otrzymali upominki: pokrowce na plecaki, odblaskowe misie i opaski na rękę. W imieniu uczniów BARDZO DZIĘKUJEMY (tekst i zdjęcia – Iwona Ratajczak)


 
 
OGŁOSZENIE !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
wtorek, 24 czerwca 2014 19:34

W dn. 04.07.br (piątek) w Zespole Szkół w Choczewie o godz. 10:00

odbędzie się spotkanie z rodzicami

uczniów klas I gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

Serdecznie zapraszamy ! 
 
 
„JESTEM I DZIAŁAM” ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
poniedziałek, 23 czerwca 2014 18:04

W dn. 13.06.br odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, w którym udział wzięli przedstawiciele uczniów z klas gimnazjalnych. Głównym celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań ideą samorządności oraz przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. W bieżącym roku szkolnym konkurs składał się z dwóch części. Najpierw odbyła się część sprawdzająca wiedzę teoretyczną, dotycząca samorządu terytorialnego, a następnie uczniowie zorganizowali „małą sesję”. Najmłodsi radni przedstawili własny punkt widzenia na problemy naszej gminy. Starali się też znaleźć sposoby ich rozwiązania. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy IIa: Tomasz Joachimiak, Agata Rynko, Alicja Fidurska, Patrycja Kowalska, Katarzyna Fusowska, II miejsce zajęła klasa Ib: Ada Knapińska, Błażej Woźniak, Artur Parcelewski, Wiktoria Hinz, Agata Erdman, natomiast  III - klasa IIIa: Kacper Bąk, Paulina Erdmann, Marta Hejda, Longin Styn, Tomasz Koszałka. Gratulujemy ! Pracę uczniów oceniała komisja w składzie: Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Pan Bronisław Nowak, Radny Powiatu Wejherowskiego – Pan Wacław Seweryn, Zastępca Wójta Gminy Choczewo –  Pan Robert Lorbiecki (Henryka Soboń)
 
 
KRAKÓW Z ANIOŁAMI ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
środa, 25 czerwca 2014 19:22

Minione dni dla klasy IIIc gimnazjum, to czas jaki spędziliśmy w dawnej polskiej stolicy – w Krakowie. Po całym dniu podróży wieczorem dotarliśmy do celu. Nie marnując czasu, po sprawnym rozlokowaniu się w „apartamencie”, jak na skrzydłach wyruszyliśmy na Rynek Miasta, aby „zacząć oddychać pełnymi płucami”. Kolejne dni przynosiły nowe atrakcje a Wzgórze Wawelskie z zabytkami i Smoczą Jamą to kolejny krok na trasie naszej wędrówki. Nasze anioły z darem przenoszenia w czasie pokazały nam, jak to piękne miejsce wyglądało przed wiekami. Niesamowitym wehikułem czasu były schody, które sprowadziły nas kilka metrów pod Sukiennice. Tam słychać było odgłosy przekupek, archaiczne słownictwo, naszym oczom ukazała się rzeczywistość minionych epok.

Będąc w Krakowie musieliśmy zawitać i na Kazimierz, by zobaczyć uliczki i świątynie żydowskie, zwiedzić muzeum w Starej Aptece pod Orłem, napić się dobrej herbaty w stylowej Alchemii i zjeść najlepszą zapiekankę. Obrazy zmieniały się jak w kalejdoskopie. Stare miasto z Bramą Floriańską, Barbakanem, Wieżą Ratusza, Sukiennicami, Kościołem Mariackim i wieloma budynkami sakralnymi, przeplatane z nowymi świątyniami na Krakowskich Łagiewnikach. Równolegle z zachwytem nad architekturą nie zabrakło nam czasu na odpoczynek w Parku Wodnym i wzruszających chwil w kinie podczas projekcji filmu „Niebo istnieje naprawdę”.

Wisienką na torcie była „lekcja” w Muzeum Witrażu Pracowni Żeleńskiego. Mogliśmy tam podziwiać pracę artystów, którzy „tworzą” anioły tzn. postacie, przez które przebija słońce. Rozanieleni i rozkochani w Dawnej Stolicy Polski wróciliśmy do naszych domów, szkoły, do naszej małej „stolicy” gminy Choczewo, by dzielić się tym, co nas spotkało w Krakowie. Odtąd i my jesteśmy „aniołami”, które zobaczyły kawałek nieba na ziemi.

ps) Dziękujemy Wam Aniołowie, za prowadzenie i opiekę nad nami (kl. III c gimnazjum)
 
 
KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
sobota, 21 czerwca 2014 09:24

W dniach 23 (poniedziałek) i 24 (wtorek) czerwca br.
w Bibliotece Szkolnej ZS w Choczewie odbędzie się
KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW
Uczniowie, którzy zamierzają sprzedać swoje podręczniki,
zobowiązani są ustalić cenę za cały komplet książek.
Operacji sprzedaży i zakupu podręczników dokonują uczniowie między sobą ! 
20.06.2014 - DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
środa, 18 czerwca 2014 22:54


 
 
PODZIĘKOWANIA PANI EWY GÓRSKIEJ ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
czwartek, 12 czerwca 2014 17:31

Drodzy moi,

Jak wiecie życie mnie nie rozpieszcza. Niepełnosprawność pozbawiła mnie możliwości swobod- nego poruszania się, przez co wymagam pomocy innych, by wykonać tak prozaiczne zadania, jak przemieszczenie się z jednego pokoju do drugiego. Od kilku lat systematycznie gromadzę fundusze na elektryczny wózek inwalidzki, który nie tylko pomoże mi w codziennym życiu, ale także odciąży nieco moich najbliższych. Sposobem pozyskania niezbędnych pieniędzy na zakup wózka, było zbieranie plastikowych nakrętek. To właśnie dzięki Wam możliwe było zebranie ich w takiej ilości, by pieniądze uzyskane z ich sprzedaży wystarczyły na kupienie wózka elektrycznego. Chciałabym podziękować Wam wszystkim i każdemu z osobna za okazane mi wsparcie! To właśnie Wy pomogliście zrealizować moje marzenie, które nie jest żadną fanaberią, a prawdziwą potrzebą ! Od teraz moje życie stanie się nieco łatwiejsze. Za każdym razem, kiedy będę się przemieszczać między pokojami domu, czy ulicami mojego miasta, będę Was ciepło wspominać i dziękować z całego serca za pamięć i zrozumienie. Bez Was moje życie byłoby o wiele trudniejsze, dziękuję raz jeszcze ! Pozdrawiam, Ewa Górska !

 
PODZIĘKOWANIE ANIMALSÓW DLA ZS W CHOCZEWIE ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
poniedziałek, 09 czerwca 2014 16:12


 
 
KRAKÓW, ZAKOPANE, WIELICZKA ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
niedziela, 08 czerwca 2014 16:07

W dn. 13-16.05.br pojechaliśmy na wycieczkę w góry. Naszymi opiekunkami były panie: Berna- deta Peplińska, Agnieszka Dettaff, Danuta Mitkowska i Anna Mazur. Z Choczewa wyruszyliśmy wczesnym rankiem a do Krakowa dojechaliśmy około godz. 15-tej. Pani przewodniczka opowia- dała i oprowadzała nas po Wawelu. Krótka chwila na krakowskim rynku i podróż do Białego Dunajca na obiad i nocleg.  Po drodze, jadąc „zakopianką” mogliśmy podziwiać piękne góry, których szczyty pokryte wciąż były śniegiem. W drugim dniu „zdobyliśmy” Gubałówkę. Droga na szczyt nie była wcale taka łatwa, gdyż całą noc padał deszcz, było mokro i ślisko. Po południu pobyt na basenach termalnych, gdzie znów było wspaniałe i ciepło. Trzeci dzień w strugach deszczu, wraz z panem przewodnikiem zwiedzaliśmy ciekawe miejsca w Zakopanem: stary kościółek, cmentarz, Muzeum Tatrzańskie, skocznie narciarską i słynne Krupówki. Wieczorem spotkanie z góralem, który opowiadał nam o tradycjach i zwyczajach górali, przygrywając przy tym na różnych instrumentach. Zobaczyliśmy też jak wygląda… powódź w górach. W czwartym dniu wycieczki zwiedziliśmy kopalnie soli w Wieliczce. Mogliśmy podziwiać podziemne wyrobiska pełne zaskakujących widoków, solankowe jeziora, majestatyczne komory, solne rzeźby i płaskorzeźby odwołujące się do tradycji religijnych, historycznych oraz górniczych. Bardzo podobały nam się też filmy 5D mówiące o historii kopalni soli oraz o ciężkiej pracy górniczej. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu w sobotę o 3-ciej nad ranem (uczniowie klas Vb, VIa, VIc)


 
 
WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY 47 DH „ZDOBYWCY” ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
niedziela, 08 czerwca 2014 15:58

Grupa 4 harcerzy z 47 DH „Zdobywcy” wraz z p. Tadeuszem Hukiem przeprowadzili dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej w Choczewie warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Na początek każdy uczeń otrzymał „kartonowy” telefon, z którego wspólnie „dzwoniliśmy” na numer alarmowy 112 ucząc się wzywać pomocy. Potem przeszliśmy do zajęć praktycznych w parach, uczyliśmy się „pozycji bocznej bezpiecznej”, którą stosuje się w sytuacji, gdy poszkodowany straci przytomność. Gdy już opanowaliśmy te czynności harcerze przynieśli „fantomy” (manekiny) i pokazali jak ratuje się osoby, które straciły oddech. Każdy miał możliwość samodzielnie wykonać kilka prób. Ćwiczenia na fantomach były bardzo ciężkie, bo wymagały dużo siły. Dzieci poznały procedury postępowania w sytuacjach, gdzie należy ratować poszkodowanych.


 
 
DZIEŃ MATKI W KINIE I NA SPORTOWO ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez autor   
niedziela, 08 czerwca 2014 15:49

W dn. 26.05.br z okazji Dnia Matki uczniowie klasy I a zaprosili swoje mamy na występ artystyczny i słodki poczęstunek. Po uroczystościach klasowych wspólnie z mamami i klasą I b udali się do kina w Rumi na film pt. „Rio 2” w 3D. Film dostarczył widzom wiele emocji i wrażeń. Ukoronowaniem wyjazdu i ogromną radością dla dzieci był wspólny obiad w „MacDonaldzie”. Następnego dnia klasa I b zorganizowała dla swoich mam turniej sportowy. Mamy uczniów klas pierwszych długo będą wspominały wspólne przeżycia i radości, które dostarczyły im dzieci w Dnia Matki (Anna Strycharczyk, Izabela Dziobak i Teresa Waloch)


 
 


Strona 1 z 8
Administrator